Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Centrum pre deti a rodiny Trenčín ako ho poznáme v súčasnosti,  je tvorený troma pracoviskami – pracoviskom Trenčín, Adamovské Kochanovce a najmladším pracoviskom Bánovce nad Bebravou. Dve pracoviská Trenčín a Adamovské Kochanovce fungovali až do roku 2012 ako dva samostatné detské domovy  a dátumom 1.1.2012 došlo k ich zlúčeniu pod jedným názvom Detský domov Lastovička. Centrum pre deti a rodiny Trenčín prechádzalo zmenami, zlučovaním a transformáciami , nižšie je historický dátumovník našich premien :

 

2012 – k 1.1. došlo k zlúčeniu vtedajšieho Detského domova Adamovské Kochanovce s Detským domovom Lastovička pod jeden názov Detský domov Lastovička

2013 – zlúčenie Detského domova Lastovička s vtedajším Detským domovom pre maloletých bez sprievodu Horné Orechové a bola prijatá zmena názvu zariadenia na Detský domov pre maloletých bez sprievodu a detský domov Lastovička

31.12.2013 rozpustená samostatná skupina pre maloletých bez sprievodu – presun maloletých do Detského domova v Medzilaborciach

2014 – zmena názvu zariadenia na Detský domov Lastovička

2019 – zmena názvu zariadenia na Centrum pre deti a rodiny Trenčín , so vznikom a založením ambulantného a terénneho pracoviska pre prácu s rodinami v Bánovciach nad Bebrabou , v rámci NP DEI III

 

Kúsok z histórie pracoviska Trenčín

V 40.rokoch 20. storočia bola postavená budova, v ktorej sídli kmeňová budova dodnes. V tom čase slúžila pre tzv. „prestarlých“ občanov mesta Trenčín a okolia, išlo o tzv. starobinec. V roku 1955 boli do tejto budovy premiestnené siroty a deti žijúcich rodičov, ktorí sa z rôznych príčin nemohli o svoje vlastné deti postarať – tak vznikol Okresný domov detí v Trenčíne s počtom detí 60. V roku 1998 Krajský úrad v Trenčíne zriadil Detský domov rodinného typu, následne mu bol v roku 2002 zmenený názov na Detský domov rodinného typu „Lastovička“. V roku 2004 prešiel detský domov do pôsobnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. Zmena názvu prišla o pár rokov neskôr, v roku 2009 – od 1.1. išlo o Detský domov Lastovička. Ostatná zmena zriaďovateľa nastala v roku 2011 – stalo sa ním Ústredie práce  sociálnych vecí a rodiny Bratislava až po súčasnosť.

 

Kúsok z histórie pracoviska Adamovské Kochanovce

Detský domov sídli v priestoroch bývalého kaštieľa rodu Ottlíkovcov, ktorý bol postavený pravdepodobne v období renesancie, následne stavebne upravený v období klasicizmu. Od prvej polovice 19. storočia kaštieľ viackrát zmenil majiteľov, až ho v roku 1922 odkúpil spolok vojnových slepcov, neskôr spolok štátnych vojnových invalidov. Od týchto čias sa kaštieľ začal využívať na sociálne účely. Ako detský domov slúži od roku 1938. Do roku 1947 poskytoval dočasný domov sluchovo postihnutým deťom, v roku 1948 boli v zariadení umiestnené grécke deti – najmä siroty po padlých hrdinoch. Od roku 1949 začalo zariadenie fungovať pod názvom Okresný detský domov. Neskôr bolo premenované na Detský domov Adamovské Kochanovce a tento názov niesol až do zlúčenia s Detským domovom Lastovička v roku 2012. Od roku 2012 je pracoviskom a súčasťou dnešného Centra pre deti a rodiny Trenčín.

 

 

Kúsok z histórie pracoviska Bánovce nad Bebravou

Vznik a založenie nášho najmladšieho ambulantného a terénneho pracoviska pre prácu s rodinami, sídliacom v Bánovciach nad Bebrabou , je od 1.1. 2019. Pracovisko je v prenajatých priestoroch v rámci Národného projektu NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III /ďalej len „ NP DEI NS III“ /. Ambulantnú a terénnu formu práce vykonávajú sociálni pracovníci a psychológovia , ktorí vykonávajú opatrenia SPOD a SK. Koniec realizácie NP DEI NS III je 30.11. 2022. Cieľovou skupinou komu je tu poskytovaná pomoc sú deti, ich rodiny a osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa, (na základe odporúčania orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo na základe podnetu zo strany dieťaťa,  na základe dohody s rodinou, blízkou osobou alebo osobou, ktorá sa o dieťa osobne stará). Poskytovanie terénnej a ambulantnej formy pomoci sa vzťahuje na celý okres Bánovce nad Bebravou.