Rozvíjame sociálno-finančnú gramotnosť

V našom zariadení sa od januára 2023 spustil projekt Rozvíjame sociálno- finančnú gramotnosť. Projekt o sociálno-finančnej gramotnosti Dobrý štart realizuje Nadácia pre deti Slovenska s finančnou podporou Nadácie Národnej banky Slovenska a Oriflame s.r.o. V predchádzajúcom kalendárnom roku boli 2 naše zamestnankyne na školení v rámci tohto projektu. Deťom postupne po lekciách približovali rôzne témy v tejto oblasti. Ako prvé sme sa venovali životným zručnostiam, hodnotám. Povedali sme niečo o sociálnom a zdravotnom poistení a tiež sme prešli tému...

Ahojte, volám sa Marianna …

Ahojte, volám sa Marianna a som špeciálna pedagogička v CDR Trenčín. Som v priamej intervencii s deťmi, ktoré majú špeciálno-vzdelávacie potreby, ale i s deťmi v ohrození. Neodmysliteľnou súčasťou je preventívna intervencia a úzka spolupráca s úžasnými psychologičkami CDR. Vo vzájomnej kooperácii s vychovávateľmi sa priamo podieľame na výchovno-vzelávacích potrebách detí. Ako odborný zamestnanec poskytujem svojim kolegom poradenstvo, konzultácie a spôsoby práce s dieťaťom, na základe vykonanej orientačnej diagnostiky a iných pozorovaní.  Úzko spolupracujeme s poradenskými zariadeniami, so školami ktoré navštevujú naše deti a inými odborníkmi.   „Deti treba naučiť ako myslieť, nie čo si majú myslieť....

Práca s hlinou, Remeslo bez hraníc……

Keramickej tvorbe sa Alena Králiková systematickejšie venuje od roku 2007. Nadväzuje na tradičnú hrnčinu, zároveň však vyhotovuje keramické výrobky modelovaním z plátov a šúľkov hliny, k tomu využíva myjavskú červenú hrnčiarsku hlinu. Z točených keramických výrobkov – najmä hrnčekov s malými tvarovými obmenami – zostavuje celé súbory, ktorých jednotiacim znakom je okrem tvaru povrchová dekoratívna výzdoba. S touto charizmatickou osobou som sa zoznámila na návšteve v dedinke Selec pri Trenčíne. Býva v krásnom domčeku, ktorý už z exteriéru vnímame, že v ňom býva  niekto výnimočný. Počas...

Špeciálny pedagóg v našom centre

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG V NAŠOM CENTRE Čo zahŕňa práca špeciálneho pedagóga v CDR? Ste šikovní – legislatívne vymedzenie si môžete nájsť v zákone v č. 138/2019 § 25. Pracujem pod vedením  skvelej riaditeľky, pracujem v odbornom tíme s úžasne inšpirujúcimi ľuďmi, spolupracujem s milými vychovávateľkami, profesionálnymi rodičmi, pedagogickými a odbornými zamestnancami v školách, škôlkach, kolegynkami z CPPPaP, CŠPP, lekármi, sponzormi..skrátka so všetkými, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o ,,naše deti.“ Moja náplň práce je pestrá a vyžaduje si flexibilitu. Pre mňa je prvoradá práca s ,,našimi deťmi“ a ,, pre naše“ deti....

O sebe nám napísala naša profesionálna náhradná matka

O sebe nám napísala naša profesionálna náhradná matka : Od malička som chcela byť učiteľkou. V škôlke sme mali láskavú pani učiteľku, ktorá vychovala celú generáciu predškolských detí. Bola vzorom asi všetkých dievčat v okolí. Na základnú školu som chodila do Detského mestečka, kde sme vyrastali spoločne s deťmi z detského domova. Detský domov v Detskom mestečku bol nadčasový projekt, kde deti vyrastali v rodinných bunkách a vychovávali ich stabilné manželské páry. Toto prostredie ma veľmi fascinovalo a myslím si, že ovplyvnilo vývoj nás všetkých v okolí. Pre mňa sa...

Blog Zuzka Hýllová

Niektorým ľuďom nejde do hlavy, prečo o tom všetkom rozprávam, prečo som sa dala na takúto cestu pomoci. Vznikajú zaujímavé názory. Ak mám ísť s pravdou von, tak len a len preto, aby som pomohla rodinám v podobnej situácii, v ktorej som sa v minulosti sama ocitla.  Inšpirovala ma moja školiteľka, ktorá mi ukázala akou cestou sa môžem uberať, keď chcem pomôcť ostatným ľuďom viac pochopiť samých seba a otvoriť im možnosti k svojpomoci. Ide o to, že každá rodina, ktorá tzv. zlyhala v procese starostlivosti o svoje dieťa –...

Kmeňové sociálne pracovníčky v našom Centre

Na úseku starostlivosti o deti ako sociálne pracovníčky vykonávame primárne administratívnu zložku starostlivosti o deti. V zmysle zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele vedieme spisovú dokumentáciu dieťaťa a vykonávame z toho vyplývajúce činnosti – prioritne tvorbu plánu sociálnej práce (v spolupráci s úradmi práce, soc. vecí a rodiny), jeho vyhodnocovanie, komunikáciu s inštitúciami, s ktorými dieťa prichádza do styku – úrady, školy a školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, súdy a pod. Najdôležitejšou oblasťou našej práce je napĺňanie cieľa plánu sociálnej práce dieťaťa s rodinou. Každý klient nášho zariadenia má v zmysle zákona...