Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Naše zariadenie je rozpočtovou organizáciou riadenou Ústredím práce, soc. vecí a rodiny. Nakoľko rozpočet nepokrýva všetky naše potreby, s vďakou prijímame každú formu pomoci od ľudí, ktorým nie sú naše deti ľahostajné. Akákoľvek pomoc, či už materiálna alebo finančná, prispeje k zlepšeniu kvality života detí v našom zariadení. Viac informácii o tom ako pomôcť Vám radi poskytneme na našej mailovej adrese ded.trencin@stonline.sk, resp. tel. číslach 032/652 06 18, 032/652 06 17.

Občianske združenie

Pri detskom domove od roku 2011 pôsobí Občianske združenie Lastovička, ktoré sa zameriava na pomoc našim deťom a mládeži v integrácii do bežného života mimo detského domova, ale tiež vychováva našich klientov k tolerancii, uvedomeniu si hodnoty zdravia, budovania ľudských a morálnych hodnôt.

V minulosti sme vďaka občianskemu združeniu zabezpečili napr.: neurofeedback, keramickú pec, účasť na zimných i letných táboroch, nadštandardnú starostlivosť pre naše sluchovo postihnuté deti a mnohé iné.

Členom občianskeho združenia sa môže stať FO resp. PO po vyplnení prihlášky.

Podporte nás

Podporte naše Občianske združenie Detský domov Lastovička Trenčín vkladom priamo na účet