Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Centrum pre deti a rodiny Trenčín je rozpočtovou organizáciou a zariadením na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Sme prostredím utvoreným a usporiadaným na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Deťom dočasne nahrádzame ich prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie. Našim klientom zabezpečujeme bývanie, stravovanie, obslužné činnosti a osobné vybavenie. Zabezpečujeme vykonávanie výchovy a sociálnej pomoci na zvládnutie krízy, pomoci pri príprave na vyučovanie, psychologickej starostlivosti, rekreačnej činnosti. Ďalej utvárame podmienky na kultúrnu a záujmovú činnosť, zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a prípravu na povolanie.

Starostlivosť o zverené deti vykonávame v 4 samostatných skupinách a 1 samostatnej skupine pre mladých dospelých na dvoch pracoviskách – v Trenčíne a v Adamovských Kochanovciach. Od roku 2007 umiestňujeme deti aj do profesionálnych rodín. K dnešnému dňu ich máme celkovo 10.

Naša vízia:

Zabezpečiť deťom rodinný život transformáciou detských domovov na zariadenie pre pomoc rodine na komunitnej úrovni.

Naša stratégia:

  • rozvoj vlastných zamestnancov,
  • zapájanie rodiny a
  • prizývanie odbornej verejnosti k spolupráci tak, aby vytváranie rodinných podmienok pre život dieťaťa zabezpečilo jeho rozvoj a samostatnosť