Blog Zuzka Hýllová

Niektorým ľuďom nejde do hlavy, prečo o tom všetkom rozprávam, prečo som sa dala na takúto cestu pomoci. Vznikajú zaujímavé názory. Ak mám ísť s pravdou von, tak len a len preto, aby som pomohla rodinám v podobnej situácii, v ktorej som sa v minulosti sama ocitla.  Inšpirovala ma moja školiteľka, ktorá mi ukázala akou cestou sa môžem uberať, keď chcem pomôcť ostatným ľuďom viac pochopiť samých seba a otvoriť im možnosti k svojpomoci. Ide o to, že každá rodina, ktorá tzv. zlyhala v procese starostlivosti o svoje dieťa –...

Kmeňové sociálne pracovníčky v našom Centre

Na úseku starostlivosti o deti ako sociálne pracovníčky vykonávame primárne administratívnu zložku starostlivosti o deti. V zmysle zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele vedieme spisovú dokumentáciu dieťaťa a vykonávame z toho vyplývajúce činnosti – prioritne tvorbu plánu sociálnej práce (v spolupráci s úradmi práce, soc. vecí a rodiny), jeho vyhodnocovanie, komunikáciu s inštitúciami, s ktorými dieťa prichádza do styku – úrady, školy a školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, súdy a pod. Najdôležitejšou oblasťou našej práce je napĺňanie cieľa plánu sociálnej práce dieťaťa s rodinou. Každý klient nášho zariadenia má v zmysle zákona...