Kmeňové sociálne pracovníčky v našom Centre

Na úseku starostlivosti o deti ako sociálne pracovníčky vykonávame primárne administratívnu zložku starostlivosti o deti. V zmysle zákona o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele vedieme spisovú dokumentáciu dieťaťa a vykonávame z toho vyplývajúce činnosti – prioritne tvorbu plánu sociálnej práce (v spolupráci s úradmi práce, soc. vecí a rodiny), jeho vyhodnocovanie, komunikáciu s inštitúciami, s ktorými dieťa prichádza do styku – úrady, školy a školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, súdy a pod. Najdôležitejšou oblasťou našej práce je napĺňanie cieľa plánu sociálnej práce dieťaťa s rodinou.

Každý klient nášho zariadenia má v zmysle zákona vypracovaný plán sociálnej práce, ktorého  cieľom spravidla býva sanácia rodinného prostredia, príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť alebo príprava na osamostatnenie. Našou úlohou je aktívna komunikácia s biologickou rodinou dieťaťa, posudzovanie vhodnosti podmienok na realizáciu krátkodobých pobytov dieťaťa v rodine. Podporujeme a motivujeme rodiny k zmene svojich podmienok na také, ktoré by umožnili trvalý návrat detí do ich prirodzeného prostredia. V roku 2019 sa podarilo úspešne sanovať do svojich pôvodných rodín päť maloletých detí. Rovnako pracujeme na sprostredkovaní náhradného rodinného prostredia deťom, u ktorých je to z legislatívneho hľadiska možné. V uplynulom roku sme do náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti alebo predosvojiteľskej starostlivosti sprevádzali tri maloleté deti.

Naša práca má tímový charakter – rozhodnutia sú podriadené najlepšiemu záujmu dieťaťa a sú výsledkom našej spolupráce  s odborným tímom (psychológ, špeciálny pedagóg), pedagogickými zamestnancami – vychovávateľmi a externými spolupracovníkmi – pracovníkmi oddelenia sociálnoprávnych ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce. Sociálne poradenstvo poskytujeme rodičom, starým rodičom, blízkym osobám, veku primerane samotným deťom alebo mladým dospelým. Udržiavame kontakt s našimi bývalými klientami, podporujeme ich v samostatnom živote. V roku 2019 sa úspešne osamostatnili dvaja mladí dospelí. Od roku 2010 vedieme občianske združenie, ktorého cieľom je podpora vzdelávacích a voľnočasových aktivít našich detí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *